wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Statut SDP

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
uchwalony 25 czerwca 2005 roku
przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ l.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i demokratycznym zrzeszeniem osób fizycznych, mającym na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz troskę o prawa obywateli do rzetelnej informacji i wyrażania swych poglądów. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 6.

1. Stowarzyszenie może używać znaku, odznak i pieczęci.
2. Wzory oraz zasady ich używania określa Zarząd Główny.

§ 7.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zjazd Delegatów.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz środowiska dziennikarskiego, a w szczególności: 
a) reprezentowanie oraz ochrona twórczych, zawodowych, materialnych i społecznych interesów dziennikarzy, 
b) upowszechnianie postaw i wartości etyczno-moralnych, 
c) ochrona godności i etyki zawodu dziennikarza, 
d) podwyższanie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy, 
e) zapewnianie dziennikarzom wsparcia prawnego, związanego z wykonywanym zawodem, 
f) popularyzowanie wiedzy na temat pracy dziennikarskiej oraz orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych w sprawach dotyczących wolności słowa; 
2) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności przez: 
a) występowanie w obronie interesów dobra publicznego, 
b) upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelnego przekazywania informacji oraz swobodnego wypowiadania opinii za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, 
c) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód i praw obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
d) przeciwdziałanie niesprawiedliwości społecznej, naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji i patologiom społecznym, 
e) promocję zatrudnienia i aktywizacji osób zawodowo związanych ze środkami komunikacji społecznej, pozostających bez pracy bądź zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk dziennikarskich; 
3) prowadzenie działalności: 
a) kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, 
b) charytatywnej, 
c) rozwijającej kontakty i współpracę miedzy społeczeństwami.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez: 
1) prowadzenie: 
a) szkoleń, seminariów i konferencji oraz innych form doskonalenia zawodowego i upowszechnianie wiedzy o komunikacji społecznej, 
b) badań, analiz i ocen funkcjonowania mediów w społeczeństwie obywatelskim oraz warunków wykonywania zawodu dziennikarza, 
c) działań zmierzających do zachowania twórczości dziennikarskiej dla kultury narodowej: udział w badaniach nad historią wolności słowa w Polsce, tworzenie baz danych związanych z działalnością Stowarzyszenia, prowadzenie klubów, placówek pracy twórczej, czytelni, bibliotek, archiwów, 
d) działalności wydawniczej i informacyjnej; 
2) organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla dziennikarzy; 
3) podejmowanie na zasadach partnerstwa, wspólnych inicjatyw z władzami, stowarzyszeniami, innymi organizacjami i instytucjami, służących statutowym celom; 
4) współpracę ze związkami zawodowymi w zakresie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych dziennikarzy oraz ochrony ich interesów pracowniczych; 
5) występowanie w obronie interesów zawodowych dziennikarzy; 
6) organizowanie pomocy dla dziennikarzy i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej; 
7) utrzymywanie partnerskich kontaktów z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą, inicjowanie i popieranie wymiany międzynarodowej; 
8) działania na rzecz rozwoju różnorodnych form komunikacji społecznej; 
9) podnoszenie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy związanego z mediami; 
10) organizację: konkursów, wystaw, prezentacji, spotkań, debat i imprez; 
11) prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych.

§ 10.

1. Działalność, o której mowa w § 8 i § 9 Statutu, może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego. 
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji tej działalności w ramach celów statutowych. 
3. Stowarzyszenie w zakresie prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wyodrębnia rachunkowo te formy działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości. 
4. Wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. 
5. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną, przy wykonywania statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) zwyczajnych; 
2) wspierających; 
3) honorowych.

§ 12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która wykonuje lub wykonywała zawód dziennikarza.

§ 13.

1. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Oddziału, na pisemny wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po odbyciu rocznego stażu kandydackiego, liczonego od dnia złożenia wniosku. 
2. W przypadkach uzasadnionych aktywnością i dorobkiem dziennikarskim, Zarząd Oddziału może zwolnić kandydata z obowiązku odbycia stażu kandydackiego. 
3. Od decyzji odmownej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia odmownej decyzji. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspierająca Stowarzyszenie materialnie lub intelektualnie. 
2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Główny na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 15.

Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Zjazd Delegatów, na wniosek władz lub członków Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą organizacyjnie do właściwego Oddziału Stowarzyszenia, na terenie którego mieszkają lub mają siedzibę.

§ 17.

Członek zwyczajny ma prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 
2) uczestniczyć w zebraniach i innych spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
3) korzystać z lokali, urządzeń technicznych, doradztwa i szkoleń Stowarzyszenia; 
4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
5) noszenia odznaki organizacyjnej; 
6) zaskarżania do właściwego sądu dziennikarskiego: uchwał i orzeczeń w sprawach członkowskich oraz innych uchwał niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od ich podjęcia; 
7) współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia, przez uczestniczenie w podejmowa-niu uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do władz wszystkich szczebli.

§ 18.

Członek zwyczajny ma obowiązek: 
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, propagowania jego celów i programu oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 
2) przestrzegania: Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP; 
3) regularnego opłacania składek; z płacenia składek zwolnieni są członkowie, którzy ukończyli 70 lat.

§ 19.

1. Członkowie honorowi i wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego. 
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
3. Do członków honorowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 17. pkt. 2-7.

§ 20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) śmierci; 
2) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału; 
3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu; 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego; 
5) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub utraty przez członka zdolności do czynności prawnych; 
6) pozbawienia przez Zjazd Delegatów członkostwa honorowego albo godności Honorowego Prezesa SDP; 
7) wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego, uchwałą Zarządu Głównego.

§ 21.

1. Decyzję o skreśleniu członka podejmuje Zarząd Oddziału. 
2. Od decyzji służy zainteresowanemu odwołanie do sądu dziennikarskiego w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§ 22.

1. O skreśleniu lub wykluczeniu powiadamia zainteresowanego pisemnie właściwy organ, wymieniony w § 20. Jest on zobowiązany do podania przyczyny skreślenia albo wykluczenia oraz wskazania organu właściwego dla rozpatrzenia odwołania i terminu jego złożenia. 
2. Od decyzji Zjazdu Delegatów w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego albo godności Honorowego Prezesa SDP odwołanie nie przysługuje.

§ 23.

1. Wobec członków naruszających: przepisy Statutu, regulaminy, uchwały władz Stowarzyszenia oraz Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, sądy dziennikarskie mogą stosować następujące kary: 
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku; 
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 
2. Od decyzji sądu ukaranemu przysługuje odwołanie do sądu drugiej instancji w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji o wymierzeniu kary. Decyzja sądu drugiej instancji jest ostateczna. 
3. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie l roku od powzięcia przez władze Stowarzyszenia wiadomości o przewinieniu.

Rozdział IV
Struktura i władze Stowarzyszenia

1. Zasady ogólne

§ 24.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, albo w drugim terminie, który wyznacza się w tym samym dniu, 30 minut po upłynięciu pierwszego terminu, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
2. Wybór prezesa Stowarzyszenia i prezesów Oddziałów odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
3. Wybór władz przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, po uprzednim uzyskaniu ich zgody. W razie nieobecności osoby kandydującej, należy dołączyć do protokołu jej pisemną zgodę. 
4. Do władz mogą kandydować wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia. 
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 
6. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od ich wyboru. 
7. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wybrania nowych delegatów. 
8. Członkowie władz nie mogą łączyć swych funkcji z zatrudnieniem w Stowarzyszeniu. 
9. Prezes może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.

§ 25.

1. Nie można łączyć członkostwa we władzach na tym samym szczeblu. 
2. Zakazane jest łączenie członkostwa w Oddziałowym Sądzie Dziennikarskim z członkostwem w Naczelnym Sądzie Dziennikarskim, a także członkostwa w Sądzie z członkostwem w innych władzach Stowarzyszenia. 
3. Członkowie komisji rewizyjnych jako organów kontroli i nadzoru: 
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 26.

1. Mandat członka władz wygasa w przypadku: 
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 
2) zrzeczenia się mandatu; 
3) odwołania; 
4) śmierci. 
2. Odwołania członka władz dokonuje organ, który go powołał.

§ 27.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz w trakcie kadencji, skład osobowy odpowiedniej władzy jest uzupełniany o kolejną osobę spośród nie wybranych kandydatów, która uzyskała największą liczbę głosów. Zasada ta nie dotyczy prezesa.

§ 28.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 
3. Głosowanie jest jawne, chyba że Statut stanowi inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 29.

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 
2. Głosowanie tajne odbywa się przez oddanie głosu na kartce. Przeprowadza je powołana komisja skrutacyjna. 
3. Zasady głosowania: 
1) "zwykła większość głosów" ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów oddanych "za" przeważa co najmniej o jeden głos liczbę głosów oddanych "przeciw", z tym, że głosów "wstrzymujących się" nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania; 
2) "bezwzględna większość głosów" ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest większa niż liczba sumy głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

2. Zasady postępowania przed sądami dziennikarskimi

§ 30.

Sądy dziennikarskie są organami rozjemczymi, polubownymi i odwoławczymi Stowarzyszenia, powoływanymi do rozpatrywania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz orzekania w przypadku naruszenia przez nich przepisów Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP.

§ 31.

 

1. Sprawę do Sądu może wnieść każdy członek i każda władza Stowarzyszenia. 
2. Członek Sądu, przeciwko któremu wszczęto postępowanie, zostaje z mocy prawa zawieszony w swoich obowiązkach. 
3. Sąd może zawiesić członka władz w pełnieniu funkcji, jeśli jest to uzasadnione wagą stawianych zarzutów.

§ 32.

Członek, przeciwko któremu wszczęto postępowanie, ma prawo do: 
1) składania wyjaśnień oraz wniosków dowodowych; 
2) odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania; 
3) korzystania z pomocy obrońcy, którym może być inny członek Stowarzyszenia;

§ 33.

1. Postępowanie przed Sądem jest zgodne z zasadą równości stron. 
2. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem. 
3. Sądy rozpatrując sprawy, kierują się swobodną oceną dowodów przy zachowaniu obiektywizmu i bezstronności.

§ 34.

1. Rozstrzygnięcie Sądu zapada na rozprawie. 
2. Wszczęte postępowanie musi być zakończone w ciągu 3 miesięcy od dnia pierwszej rozprawy. 
3. O terminie rozprawy sąd powiadamia pisemnie strony postępowania przynajmniej na 14 dni przed rozprawą.

§ 35.

1. Rozstrzygnięcie Sądu ma formę pisemnego orzeczenia, doręczanego stronie wraz z uzasad-nieniem i pouczeniem o prawie złożenia środka odwoławczego. 
2. Nie zaskarżone orzeczenie Sądu staje się prawomocne z upływem terminu do wniesienia środka odwoławczego. 
3. Od orzeczenia Sądu wydanego w pierwszej instancji, służy odwołanie do Sądu drugiej instancji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Gdy Sądem pierwszej instancji jest Naczelny Sąd Dziennikarski odwołanie przysługuje do tego Sądu; sprawę rozpatruje jednak inny zespół orzekający.

3. Władze naczelne

§ 36.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 
1) Zjazd Delegatów; 
2) Zarząd Główny; 
3) Naczelna Komisja Rewizyjna; 
4) Naczelny Sąd Dziennikarski.

Zjazd Delegatów

§ 37.

1. Zjazd Delegatów - zwany dalej Zjazdem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwołuje go Zarząd Główny. 
2. W Zjeździe biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym - delegaci wybrani na walnych zebraniach członków oddziałów w proporcji 1 delegat na 20 członków; 
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający, członkowie ustępujących władz, zaproszeni goście. 
3. Zjazd obraduje według przyjętego przez siebie porządku i regulaminu obrad. 
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Główny powiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed Zjazdem. Do informacji dołącza projekty uchwał oraz sprawozdania z działalności ustępujących władz. 
5. Delegaci na Zjazd mogą zgłaszać do Zarządu Głównego swoje wnioski i projekty uchwał przynajmniej na 15 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu. 
6. Zgłoszone przez delegatów wnioski i projekty uchwał Zarząd Główny obowiązany jest dostarczyć wszystkim delegatom najpóźniej w chwili rejestracji delegatów przed Zjazdem.

§ 38.

1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
2. Zjazdem zwyczajnym jest zjazd sprawozdawczo-wyborczy, zwoływany co 4 lata. 
3. Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. 
4. Zjazd otwiera i prowadzi go do czasu wyboru prezydium - prezes SDP lub upoważniony członek Zarządu Głównego. 
5. Obradami Zjazdu kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz dwaj sekretarze. 
6. Do prezydium nie może wejść członek ustępujących władz.

§ 39.

1. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Główny: 
1) z inicjatywy własnej; 
2) na żądanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 delegatów. 
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przepis § 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
3. Jeżeli Zarząd Główny nie zwoła nadzwyczajnego Zjazdu w terminie, Zjazd taki może zwołać Naczelna Komisja Rewizyjna.

§ 40.

Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności: 
1) przyjęcie i zmiana Statutu; 
2) wytyczanie głównych kierunków oraz programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji; 
3) wybór i odwołanie prezesa, władz naczelnych Stowarzyszenia lub poszczególnych członków tych władz; 
4) przyjęcie regulaminów: Zarządu Głównego, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego; 
5) przyjmowanie sprawozdań władz naczelnych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu; 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego; 
7) nadawanie oraz pozbawienie godności Honorowego Prezesa SDP oraz członków honorowych SDP; 
8) podejmowanie decyzji w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych; 
9) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
10) podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd Główny

§ 41.

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między zjazdami, kieruje jego działalnością, odpowiada za swoją pracę i działania tylko przed Zjazdem.

§ 42.

1. W skład Zarządu wchodzą: prezes i 12 członków, wybrani na Zjeździe. 
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika. 
3. Pracami Zarządu kieruje prezes. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd. 
6. W czasie między posiedzeniami Zarządu pracami Stowarzyszenia kieruje prezes. 
7. Stowarzyszenie na zewnątrz jest reprezentowane przez prezesa lub osoby przez niego upoważnione.

§ 43.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 
1) realizacja celów i programu Stowarzyszenia oraz uchwał Zjazdu; 
2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia; 
3) przyjmowanie okresowych programów działania Stowarzyszenia oraz kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; 
4) pozyskiwanie funduszy na działalność i zadania realizowane przez Stowarzyszenie; 
5) przyjmowanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zjazdu; 
6) przyjmowanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z jego wykonania; 
7) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Stowarzyszenia, tworzenie innych jednostek oraz określanie zasad i terytorium ich działania; 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów; 
9) uchylanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Zarządu Oddziału, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu albo innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia; 
10) wyrażanie zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez oddziały; 
11) występowanie w obronie praw zawodowych dziennikarzy; 
12) określanie wysokości składek członkowskich; 
13) prowadzenie działalności gospodarczej i powoływanie jednostek gospodarczych Stowarzyszenia; 
14) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Stowarzyszenia, na wniosek prezesa; do składania oświadczeń woli w tych sprawach uprawniony jest prezes; 
15) powołanie komisji interwencyjnej oraz określenie zasad jej działania; 
16) zwoływanie w uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

Naczelna Komisja Rewizyjna

§ 44.

Naczelna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 45.

1. Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
2. Naczelna Komisja Rewizyjna w sprawach kontroli nie podlega innym władzom Stowarzyszenia. 
3. Naczelna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli. 
4. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek komisji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia. O terminie posiedzeń prezes powiadamia przewodniczącego komisji.

§ 46.

Do kompetencji Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy: 
1) prowadzenie bieżącej kontroli finansowej Zarządu Głównego oraz jednostek podległych; 
2) analiza budżetu, rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Głównego, jednostek podległych oraz realizacji uchwał Zjazdu Delegatów; 
3) przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
4) nadzorowanie oddziałowych komisji rewizyjnych oraz udzielanie im niezbędnej pomocy w wy-konywaniu zadań; 
5) zwoływanie Zjazdu Delegatów w przypadku, gdy po upływie kadencji zaniecha tego Zarząd Główny; 
6) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu; 
7) uchwalanie regulaminu oraz innych dokumentów wzorcowych dla oddziałowych komisji rewizyjnych; 
8) przedłożenie Zjazdowi Delegatów sprawozdania komisji z okresu kadencji, z wnioskiem w spra-wie absolutorium dla Zarządu Głównego.

Naczelny Sąd Dziennikarski

§ 47.

1. Naczelny Sąd Dziennikarski składa się z 9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. 
2. Naczelny Sąd Dziennikarski nie podlega innym władzom Stowarzyszenia. 
3. Naczelny Sąd Dziennikarski ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w prowadzonych sprawach. 
4. Sąd działa w I i II instancji, orzekając w różnych składach.

§ 48.

Do kompetencji Naczelnego Sądu Dziennikarskiego należy: 
1) rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw, które dotyczą członków władz naczelnych Stowarzyszenia oraz członków honorowych; 
2) rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń: 
a) Oddziałowego Sądu Dziennikarskiego jako sądu pierwszej instancji, 
b) Naczelnego Sądu Dziennikarskiego jako sądu pierwszej instancji; w tym przypadku sprawy rozpatrywane są w innym składzie zespołu orzekającego Naczelnego Sądu Dziennikarskiego; 
3) rozpatrywanie skarg od uchwał i orzeczeń w sprawach członkowskich oraz innych uchwał niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia; 
4) udzielanie sądom oddziałowym niezbędnej pomocy w wykonywaniu zadań; 
5) uchwalanie regulaminu oraz innych dokumentów wzorcowych dla oddziałowych sądów dziennikarskich.

§ 49.

Naczelny Sąd Dziennikarski:
1) rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających; 
2) działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Zjazd Delegatów.

4. Władze terenowe

Oddział

§ 50.

1. Oddział musi liczyć minimum 20 członków. 
2. Oddział powoływany jest przez Zarzad Główny na wniosek zainteresowanych lub z inicjatywy własnej.

§ 51.

Władzami Oddziału są: 
1) Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału; 
2) Zarząd Oddziału; 
3) Oddziałowa Komisja Rewizyjna; 
4) Oddziałowy Sąd Dziennikarski.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 52.

1. Walne Zebranie Członków Oddziału - zwane dalej Zebraniem, jest najwyższą władzą Oddziału. 
Zwołuje je Zarząd Oddziału. 
2. W Zebraniu biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, należący do Oddziału, 
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście. 
3. Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad. 
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Zarząd Oddziału powiadamia delegatów co naj- mniej 14 dni przed terminem Zebrania. Do informacji dołącza wszystkie projekty uchwał oraz sprawozdania z działalności ustępujących władz.

§ 53.

1. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zebraniem zwyczajnym jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane co 4 lata. 
3. Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla którego zostało zwołane. 
4. Obradami Zebrania kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz. 
5. Do prezydium nie może być wybrany członek ustępujących władz.

§ 54.

1. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału: 
1) z inicjatywy własnej; 
2) na żądanie Naczelnej lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej albo Zarządu Głównego; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków lub delegatów. 
2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przepis § 52 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Nadzwyczajnego Zebrania w terminie, Zebranie takie mogą zwołać organy wym. w ust. 1 pkt 2.

§ 55.

Do kompetencji Zebrania należy: 
1) wytyczanie głównych kierunków oraz programu działania Oddziału na okres kadencji; 
2) wybór i odwołanie prezesa, władz Oddziału lub poszczególnych członków tych władz; 
3) uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału i innych regulaminów; 
4) rozpatrywanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady; 
6) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej.

Zarząd Oddziału

§ 56.

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą między Zebraniami. Kieruje działalnością Oddziału. Za swą pracę odpowiada przed Zebraniem.

§ 57.

1. W skład Zarządu wchodzą: prezes i od 3 do 5 członków, wybrani na Zebraniu. 
2. Pracami Zarządu kieruje prezes. 
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes, a jeśli i on nie może wykonywać swych obowiązków - członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd Oddziału. 
6. W czasie między posiedzeniami Zarządu, pracami Oddziału kieruje prezes. 
7. Oddział jest reprezentowany na zewnątrz przez prezesa Oddziału lub upoważnione przez niego osoby.

§ 58.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 
1) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału, realizacja celów i programu Stowarzyszenia oraz uchwał Zebrania i władz naczelnych Stowarzyszenia; 
2) przyjmowanie okresowych programów oraz określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału; 
3) wykonywanie zaleceń władz naczelnych oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej; 
4) występowanie w obronie praw zawodowych dziennikarzy; 
5) przyjmowanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zebrania; 
6) przyjmowanie i realizacja budżetu Oddziału oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych jego wykonania; 
7) powoływanie, rozwiązywanie Kół i innych jednostek oraz określanie regulaminów ich funkcjonowania; 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Kół; 
9) uchylanie uchwał Kół, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu albo innymi przepisami wewnętrznymi Stowarzyszenia; 
10) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia; 
11) powoływanie w razie potrzeby komisji członkowskiej oraz określenie zasad jej funkcjonowania; 
12) zatrudnianie pracowników oraz prowadzenie działalności gospodarczej, na podstawie upoważ-nienia Zarządu Głównego.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

§ 59.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli Zarządu Oddziału i Kół.

§ 60.

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
2. W sprawowaniu kontroli Oddziałowa Komisja Rewizyjna nie podlega innym władzom Oddziału. 
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Oddziału pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących przeprowadzanych kontroli. 
4. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek komisji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Oddziału. O terminie posiedzeń prezes powiadamia przewodniczącego komisji.

§ 61.

Do kompetencji Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy: 
1) prowadzenie bieżącej kontroli finansowej Zarządu Oddziału; 
2) analiza budżetu, rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Oddziału oraz realizacji uchwał Zebrania; 
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
4) zwoływanie Zebrania w przypadku, gdy po upływie kadencji zaniecha tego Zarząd Oddziału; 
5) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania; 
6) przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania komisji z okresu kadencji, z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

Oddziałowy Sąd Dziennikarski

§ 62.

1. Oddziałowy Sąd Dziennikarski składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
2. Oddziałowy Sąd Dziennikarski nie podlega innym władzom Oddziału. 
3. Oddziałowy Sąd Dziennikarski ma prawo żądania od władz i członków Oddziału pisemnych lub ustnych wyjaśnień w prowadzonych sprawach.

§ 63.

Do kompetencji Oddziałowego Sądu Dziennikarskiego należy: 
1) rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw, które dotyczą członków Oddziału, w tym jego władz; 
2) rozpatrywanie skarg od uchwał i orzeczeń w sprawach członkowskich oraz innych uchwał nie-zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia.

§ 64.

Oddziałowy Sąd Dziennikarski działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Naczelny Sąd Dziennikarski.

5. Inne jednostki

Koło

§ 65.

1. Najmniejszą jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło. 
2. Koło liczy minimum 5 członków. 
3. Koło powoływane jest przez Zarząd Oddziału na wniosek zainteresowanych. 
4. Kołem kieruje prezes Koła, wybierany przez wszystkich członków Koła. 
5. Działalność Koła określa regulamin uchwalany przez Zarząd Oddziału.

Kluby

§ 66.

1. Kluby działają dla potrzeb środowisk dziennikarskich, niezależnie od struktury pionowej i teryto-rialnej Stowarzyszenia, wyłącznie w celu realizowania określonych zainteresowań twórczych, zawodowych lub rekreacyjnych. 
2. Kluby powołuje: 
1) Zarząd Główny w przypadku klubów międzyoddziałowych; 
2) Zarząd Oddziału w przypadku klubów oddziałowych 
- z inicjatywy minimum 5 członków Stowarzyszenia. 
3. Regulamin Klubu określa jego cele, zasady i metody funkcjonowania oraz siedzibę i zasięg. 
4. Na pierwszym posiedzeniu Klub wyłania ze swego grona przewodniczącego.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 67.

l. Majątek Stowarzyszenia stanowią: fundusze, nieruchomości, ruchomości i inne mienie. 
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie; 
2) wpływy z działalności statutowej; 
3) dochody z mienia; 
4) dochody z wartości niematerialnych i prawnych; 
5) subwencje i dotacje; 
6) darowizny, zapisy i spadki; 
7) dochody ze zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych; 
8) dochody z działalności gospodarczej. 
3. Wszelkie środki pieniężne powinny być inwestowane w formie minimalizującej ryzyko zmniejszenia ich wartości lub utraty. 
4. Składki członkowskie w wysokości 10% oddziały odprowadzają raz na kwartał na konto wskazane przez Zarząd Główny. Pozostała kwota stanowi dochód Oddziału.

§ 68.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w § 5 Statutu. 
2. Przedmiotem działalności może być w szczególności: 
1) wydawanie książek (22.11.Z); 
2) wydawanie gazet (22.12.Z); 
3) pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z); 
4) działalność związana z bazami danych (72.40.Z); 
5) działalność agencji informacyjnych (92.40.Z); 
6) produkcja filmów i nagrań video (92.11.Z); 
7) hotele (55.10.Z); 
8) pozostałe placówki gastronomiczne (55.30.B); 
9) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z). 
3. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe i rezerwowe oraz fundacje. 
4. Zarządy Główny może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących. Dochód z nich może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. 
5. Zarząd Oddziału nie posiadającego osobowości prawnej, może prowadzić działalność gospodarczą, jedynie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny. 
6. Gospodarkę finansową Stowarzyszenie prowadzi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, na podstawie budżetu uchwalanego przez Zarząd Główny na każdy rok kalendarzowy.

§ 69.

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich; 
5) prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesie-niu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 70.

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: 
1) w Zarządzie Głównym - prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego oraz skarbnika; 
2) w Zarządzie Oddziału - prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Oddziału oraz skarbnika. 
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach z zakresu prawa pracy uprawniony jest prezes. 
3. Ustępujące władze wykonują swe uprawnienia do czasu wpisania nowych władz do Krajowego Rejestru Sądowego, stosując się do decyzji nowo wybranego Zarządu.

§ 71.

4. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia w zakresie majątku mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw: prawo o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 72.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów lub w przypadku Zjazdu zwołanego w drugim terminie - większością 2/3 głosów obecnych delegatów.

§ 73.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu, powziętej bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek. 
3. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Stowarzyszenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 74.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.